Katzen
CARLEEN Sweet Temptation

geb. 3.6.2016, lilac-tabby-point
Eltern: Pearl of Love Sweet Temptation x Magic Diamond Sweet Temptation
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
PKD & HCM frei geschallt am 15.11.2022
Eltern & Grosseltern PKD & HCM frei geschallt


EIMÉE Sweet Temptation

geb. 2019, blue-tabby-point, trägt chocolate
Eltern: Rhianna Sweet Temptation x Baileys King of Icefire 
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
HCM & PKD frei geschallt am 15.11.2022
Eltern & Grosseltern HCM & PKD frei geschalltELYANA Sweet Temptation

geb. 2019, seal-tabby-point, trägt chocolate & Verdünnung
Eltern: Rhianna Sweet Temptation x Baileys King of Icefire 
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
HCM & PKD frei geschallt am 15.11.2022
Eltern & Grosseltern HCM & PKD frei geschallt

 


Unsere "Oldies" & Kastraten
NIMUÉ Sweet Temptation
Supreme Champion

geb. 16.9.2005, kastriert 8.4.2016, lilac-tabby-point
Eltern: Talamasca's Jasmijn x Jewel d'Anouchat
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
Eltern HCM & PKD frei geschallt


PEARL OF LOVE Sweet Temptation
Champion

geb. 7.2.2007, kastriert 3.6.2016, lilac-point
Eltern: Talamasca's Jasmijn x Jewel d'Anouchat
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
Eltern HCM & PKD frei geschalltRHIANNA Sweet Temptation
Supreme Champion

geb. 25.3.2008, kastriert 3.12.2020, blue-point, Chocolate-Trägerin
Eltern: Talamasca's Jasmijn x Magic Diamond Sweet Temptation
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
PKD frei DNA-Test v. 13.8.09 
HCM & PKD frei geschallt am 11.6.2014
Eltern HCM & PKD frei geschallt


UNIQUE YVAINE Sweet Temptation
Grand International Champion

geb. 8.6.2011, kastriert 13.6.2016, blue-tabby-point, Chocolate-Trägerin
Eltern: Shanaia Sweet Temptation x Magic Diamond Sweet Temptation
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet
PKD & HCM frei geschallt am 11.6.2014
Eltern HCM & PKD und HCM frei geschallt


SHANAIA Sweet Temptation
Supreme Champion

geb. 10.5.2009, kastriert 25.6.2018, lilac-tabby-point
Eltern: Kathleen Sweet Temptation x S*Raus Höjden's Pavarotti
Blutgruppe A; Leukose, FIV und FIP getestet

HCM & PKD frei geschallt am 11.6.2014
Eltern HCM & PKD frei geschallt